Παρασκευή, Απριλίου 10, 2009

Ερώτηση για τη διαχείριση των πόρων του ΠΤΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ

KAI

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Για τους Υπουργούς

Εσωτερικών

και

Οικονομίας και Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία οικονομικής διαχείρισης των πόρων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (ΠΤΑ) Στερεάς Ελλάδας, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων»

Επειδή κατά διαστήματα εμφανίζονται αντιφατικά και συγκρουόμενα στοιχεία από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΠΤΑ και Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τον Τύπο, σχετικά με την διαχείριση των πόρων του Περιφερειακού Ταμείου (ΠΤΑ) και των πληρωμών των δημοσίων έργων και μελετών που αυτό διενεργεί στην Περιφέρεια Στερεάς.

Επειδή έντονη είναι η φήμη ότι η χρήση του οικονομικού έτους 2007 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς έκλεισε με ζημία, για πρώτη φορά στη δεκαετή λειτουργία του, γεγονός που προκαλεί τη δυσφορία της τοπικής κοινωνίας και σχολιασμούς.

Επειδή είναι πρακτικά αδύνατον ο οποιοσδήποτε πολίτης να λάβει γνώση των πραγματικών στοιχείων διαχείρισης από τους εποπτευόμενους από εσάς φορείς.

Ερωτάσθε:

1. Ποιό το ύψος των (α) ειδικών και αφορολογήτων αποθεματικών και (β) κερδών ή ζημιών του ΠΤΑ Στερεάς Ελλάδας, από τη χρήση των δέκα (10) τελευταίων οικονομικών ετών (1998-2007), την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους;

2. Έχει κατατεθεί – με τους αναλογούντες τόκους - στον συσταθέντα Φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων Λοκρίδας/Φθιώτιδας, η εγκριθείσα με την υπ’ αριθμ. 175991/3022/02 Φεβρ. 2004 Απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ επιχορήγηση, ποσού 40.000,00 Ευρώ, που το ΕΤΕΡΠΣ/ΥΠΕΧΩΔΕ κατέθεσε στο ΠΤΑ για το σκοπό αυτό;

Επιπλέον, παρακαλείσθε να καταθέσετε στη Βουλή τα παρακάτω σχετικά

έγγραφα:

1. Αποφάσεις απ’ τις οποίες να προκύπτει η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς (ΠΤΑ) κατά το διάστημα 01.01.2007 έως σήμερα, οι τροποποιήσεις της σύνθεσης, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και οι ιδιότητες των μελών.

2. Οι εισηγήσεις του Προέδρου προς το Δ.Σ. και οι Αποφάσεις του Δ.Σ. του ΠΤΑ, κατά το διάστημα 01.01.2007 έως σήμερα.

3. Για το προσωπικό που υπηρετεί στο ΠΤΑ (ενός εκάστου): Αποφάσεις και ΦΕΚ διορισμού, αποφάσεις απόσπασης - μετάταξης, καταγραφή του επιπέδου εκπαίδευσης (Μεταπτυχιακά, ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ), της σχέσης εργασίας (μόνιμος δημοσίου δικαίου, ιδιωτικού δικαίου, αορίστου χρόνου, συμβασιούχος, αποσπασμένος - από πού), καθώς και η θέση του στο ΠΤΑ (Δ/ντής, Τμηματάρχης, Εισηγητής κλπ.) κατά το διάστημα 01.01.2007 έως σήμερα. Επίσης, οι αποφάσεις διορισμού του προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και η εγκριτική απόφαση του ΑΣΕΠ.

4. Ο Ισολογισμός της 31.12.2007 (διαχειριστική χρήση 01.01-31.12.2007) και το τεύχος της Έκθεσης Ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή του 2007, όπως κατατέθηκαν στο ΥΠΕΣΔΔΑ, που είναι η εποπτεύουσα Αρχή.

5. Εγκριθέντες προϋπολογισμοί και τροποποιήσεις των και ταμειακά προγράμματα των οικονομικών ετών 2007 και 2008 του ΠΤΑ. Εκτύπωση αναλυτικού καθολικού της διαχείρισης από 01.01.2007 έως σήμερα.

6. Όλες οι αποφάσεις και τα Εντάλματα μεταφοράς πιστώσεων από το λογαριασμό(ούς) Εντόκων Διαθεσίμων του ΠΤΑ, στο λογαριασμό(ούς) Ταμειακής Διαχείρισης. Ομοίως, για τις αντίστοιχες αντίστροφες μετακινήσεις πιστώσεων.

7. Όλες οι υπογραφείσες από το ΠΤΑ συμβάσεις από 01.01.2007 έως σήμερα, με σήμανση κατάθεσης στην οικεία ΔΟΥ, συνοδευόμενες από τα παραστατικά πληρωμής, δηλαδή: Προκήρυξη διαγωνισμού, προσφορές. Ενστάσεις κατά των διαγωνισμών και αποφάσεις της διοίκησης επ’ αυτών. Υπηρεσιακά σημειώματα και αλληλογραφία των εμπλεκομένων χειριστών, υπηρεσιών, ιδιωτών, κλπ. φορέων. Απόφαση ανάθεσης-έγκρισης χρηματοδότησης. Εντολή πληρωμής του Προέδρου του Δ.Σ.. Χρηματικό ένταλμα(τα) πληρωμής. Τιμολόγιο. Εξοφλητική απόδειξη. Αντίγραφο επιταγής. Απόφαση σύστασης Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και παραλαβής υλικών και υπηρεσιών, πρωτόκολλο παραλαβής τμηματικής ή οριστικής κλπ.. Ομοίως, για παρατάσεις ή επεκτάσεις φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων (συμπληρωματικές συμβάσεις).

8. Τέλος, για κάθε μία από τις μη συμβασιοποιηθείσες δαπάνες σε βάρος του προϋπολογισμού του ΠΤΑ, από 01.01.2007 έως σήμερα: Απόφαση ανάθεσης - έγκρισης χρηματοδότησης, εντολή πληρωμής του Προέδρου του Δ.Σ., Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής, τιμολόγιο ή κατάσταση πληρωμής (για το προσωπικό με σχέση εργασίας Δ.Δ.), εξοφλητική απόδειξη, αντίγραφο επιταγής, πρωτόκολλο παραλαβής τμηματικής ή οριστικής κλπ. και τα κατά νόμο προβλεπόμενα παραστατικά καταβολής φόρων και κρατήσεων υπέρ τρίτων.

Οι ερωτώντες και αιτούντες Βουλευτές

Γιώργος Ντόλιος

Γιάννης Αμοιρίδης

Χρύσα Αράπογλου

Κώστας Γείτονας

Γιάννης Δριβελέγκας

Μιχάλης Καρχιμάκης

Χάρης Καστανίδης

Μιχάλης Κατρίνης

Γιάννης Κουτσούκος

Μάρκος Μπόλαρης

Έκτορας Νασιώκας

Γιώργος Νικητιάδης

Γρηγόρης Νιώτης

Μιχάλης Παντούλας

Γιώργος Παπαγεωργίου

Ηλίας Μπεριάτος

Αλέκος Παπαδόπουλος

Κατερίνα Περλεπέ

Γιώργος Πεταλωτής

Δημήτρης Ρέππας

Παναγιώτης Ρήγας

Ντίνος Ρόβλιας

Τάσος Σιδηρόπουλος

Μαρία Σκραφνάκη

Θεοδώρα Τζάκρη

Δημήτρης Τσιρώνης

Αχμέτ Χατζηοσμάν

Εύη Χριστοφιλοπούλου

Τηλέμαχος Χυτήρης

Ηλίας Καρανίκας

Βασίλης Τόγιας

Δεν υπάρχουν σχόλια: