Δευτέρα, Ιουλίου 20, 2009

Ερώτηση για απορρόφηση πλεονάζοντος προσωπικού πρώην δημοτικών επιχειρήσεων σε υπηρεσίες Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

Ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Γιώργος Πεταλωτής μαζί με άλλους συναδέλφους του από την Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε στη Βουλή ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα την απορρόφηση πλεονάζοντος προσωπικού πρώην δημοτικών επιχειρήσεων στις υπηρεσίες Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής :

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΣΟΚ

Προς τη Βουλή των Ελλήνων,

Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Θέμα : «Απορρόφηση πλεονάζοντος προσωπικού πρώην δημοτικών επιχειρήσεων στις υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων»

Κύριε Υπουργέ,

Με το νόμο 3613/2007 που τροποποίησε τη σχετική διάταξη του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2005) προβλέπεται ότι το πλεονάζον προσωπικό των επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. Α βαθμού μπορεί να μεταφερθεί, κατόπιν αιτήσεως του, με την ίδια σχέση εργασίας, σε οποιαδήποτε Περιφέρεια ή Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της χώρας, καθώς και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου τομέα, όπως αυτός είναι οριοθετημένος κατά την υποβολή της οικείας αιτήσεως, εξαιρουμένων των νομικών προσώπων που είναι εισηγμένα στο χρηματιστήριο.

Όμως με το άρθρο 42 παρ.4 του Ν.3731/2008 ορίζεται ότι η μισθοδοσία του μεταφερόμενου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, βαρύνει τον προϋπολογισμό τους και η δαπάνη καλύπτεται από τα έσοδα των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους (Κ.Α.Π.).

Ο συνδυασμός των παραπάνω ρυθμίσεων όμως καταδεικνύει ότι σκοπός της κυβερνητικής πολιτικής δεν είναι η προστασία των χιλιάδων πρώην εργαζομένων στις ζημιογόνες δημοτικές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούσαν για χρόνια εστία οικονομικής αιμορραγίας για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αντιθέτως, παρά τις θετικές προσδοκίες που αρχικά δημιούργησε, ο συνδυασμός των νομοθετικών ρυθμίσεων στην ουσία ακυρώνει την προοπτική της απορρόφησης τους, καθώς η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση δεν είναι σε θέση να επωμιστεί το οικονομικό κόστος της τακτοποίησης των χιλιάδων υπαλλήλων.

Με τον τρόπο αυτό συντηρείται ένα ιδιότυπο καθεστώς ομηρίας χιλιάδων πρώην εργαζομένων στις δημοτικές επιχειρήσεις, οι οποίοι κυριολεκτικά εξαρτώνται από την καλή θέληση της εκάστοτε νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τις μικροπολιτικές, πελατειακές και ρουσφετολογικές πρακτικές που αποδυναμώνουν το δικαίωμα του πολίτη στην εργασία και στην αξιοπρέπεια της προσωπικότητας του.

Επειδή η νομοθετική ρύθμιση που μετακυλύει το οικονομικό κόστος της πρόσληψης των εργαζομένων στις πρώην δημοτικές επιχειρήσεις από τον κεντρικό προϋπολογισμό στους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους (Κ.Α.Π.) των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων δημιουργεί τριβές μεταξύ των Ο.Τ.Α. και των πολιτών ,

Επειδή με τη ρύθμιση αυτή συντηρείται η ανασφάλεια και σφυρηλατείται μια ιδιότυπη ομηρία χιλιάδων ανέργων απέναντι στις προθέσεις κάθε νομαρχιακής αρχής, όπως άλλωστε είχαμε προβλέψει και τονίσει στις σχετικές συζητήσεις στο Κοινοβούλιο,

Επειδή χιλιάδες πρώην εργαζόμενοι ουσιαστικά περιφέρονται υποβάλλοντας αιτήσεις σε υπηρεσίες και οργανισμούς χωρίς θετικό αποτέλεσμα στην πλειοψηφία των περιπτώσεων,

Επειδή υπάρχουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε όλες τις βαθμίδες των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. που χρήζουν άμεσης κάλυψης από το προσωπικό των πρώην δημοτικών επιχειρήσεων,

ΕΡΩΤΑΣΤΕ:

• Προτίθεστε να άρετε τη ρύθμιση του ν. 3731/2008 (άρθρο 42, παρ.4) που μεταθέτει τη μισθοδοσία του μεταφερόμενου προσωπικού στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις κατ' εφαρμογή του ν. 3613/2007;

• Προτίθεστε να επανέλθετε με νέα νομοθετική ρύθμιση για το κόστος απορρόφησης των πρώην εργαζομένων στις δημοτικές επιχειρήσεις από τις υπηρεσίες των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων;

• Προτίθεστε να άρετε την ανασφάλεια και την ιδιότυπη ομηρεία χιλιάδων πρώην εργαζομένων στις δημοτικές επιχειρήσεις της χώρας, καλύπτοντας τα οργανικά κενά με αξιοκρατικούς όρους και χωρίς πελατειακές λογικές;

• Προτίθεστε να διευρύνετε την προβλεπόμενη από το ν.3613/07 εξάμηνη προθεσμία για την αίτηση μεταφοράς των πρώην εργαζομένων δεδομένης της αναστάτωσης και ασάφειας που επικρατεί αλλά και εξαιτίας της θερινής περιόδου;

Δεν υπάρχουν σχόλια: