Πέμπτη, Αυγούστου 20, 2009

Ερώτηση για άδικη και άνιση μεταχείριση των συνοριακών φυλάκων συζύγων στρατιωτικών για αιτήματα συνυπηρέτησης

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ

Αθήνα, 07-08-2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Άδικη και άνιση μεταχείριση των συνοριακών φυλάκων συζύγων στρατιωτικών σχετικά με τα αιτήματα συνυπηρέτησης

Η άνιση αντιμετώπιση και οι άδικες απορριπτικές αποφάσεις επί, αιτημάτων συνυπηρέτησης των συνοριακών φυλάκων στον τόπο μετάθεσης των συζύγων τους έχουν γίνει πολλάκις κατά το παρελθόν αντικείμενο κριτικής και έχουν προκαλέσει βάσιμα παράπονα και τεκμηριωμένες αντιδράσεις σε πλειάδα συνοριακών φυλάκων.

Με το νέο όμως καθεστώς του πρόσφατου Ν. 3686/2008, οι συνοριακοί φύλακες εντάσσονται, ύστερα από έγγραφη δήλωση τους, στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων, με το βαθμό του αστυφύλακα και έχουν τα δικαιώματα, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του βαθμού αυτού. Κατ' αυτόν τον τρόπο ισχύουν και για τους συνοριακούς φύλακες οι διατάξεις που αφορούν στην έκτακτη μετάθεση. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Ν. 3686/2008 αρ. 13 παρ. 5, οι αστυφύλακες που προέρχονται από συνοριακούς φύλακες, στο διάστημα του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής τους στις Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης, μπορούν να μετατεθούν μόνο όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις έκτακτης μετάθεσης που προβλέπονται από τον κανονισμό μεταθέσεων του αστυνομικού προσωπικού.

Σύμφωνα δε με το ΠΔ 100/2003 αρ. 17παρ. εδ. ιδ' για τις «τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις του αστυνομικού προσωπικού» προβλέπεται ότι έκτακτες μεταθέσεις του αστυνομικού προσωπικού μπορεί να ενεργούνται οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τον αριθμό των μορίων και το χρόνο παραμονής -ίου μετατιθέμενου στην ίδια περιοχή μετάθεσης σε περίπτωση συνυπηρέτησης με σύζυγο δικαστικό λειτουργό, συνοριακό φύλακα ή ειδικό φρουρό ή στρατιωτικό ή αστυνομικό ή λιμενικό ή πυροσβεστικό υπάλληλο.

Κατόπιν των ανωτέρω, τίθεται εύλογα το ερώτημα τι γίνεται στις περιπτώσεις που ο ένας σύζυγος είναι συνοριακός φύλακας και ενώ εμπίπτει στις διατάξεις για τις έκτακτες μεταθέσεις, συνυπηρετεί δηλαδή με σύζυγο στρατιωτικό, δεν υπάρχει τμήμα συνοριακής φύλαξης στη περιοχή που υπηρετεί ο έτερος σύζυγος. Ένα τέτοιο αίτημα έκτακτης μετάθεσης για συνυπηρέτηση με σύζυγο στρατιωτικό θα έπρεπε, υπό το νέο νομικό καθεστώς, να γίνει δεκτό και να μετατεθεί ο/η σύζυγος σε αστυνομικό τμήμα του τόπου μετάθεσης του συζύγου, ανεξάρτητα με το αν υπάρχει ή όχι τμήμα συνοριακής φύλαξης στον τόπο μετάθεσης.

Δυστυχώς όμως, πρόσφατα η διοίκηση της Ελληνικής Αστυνομίας έκρινε διαφορετικά και απέρριψε αίτημα έκτακτης μετάθεσης συνοριακού φύλακα για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο στρατιωτικό με το αιτιολογικό ότι δεν υπάρχει υπηρεσία συνοριακής φύλαξης στη περιοχή που υπηρετεί ο σύζυγος.

Επειδή, σύμφωνα με το νέο νόμο, και αφού έχει ενταχθεί ο συνοριακός φύλακας στο αστυνομικό προσωπικό, θα πρέπει ο/η συνοριακός φύλακας να μπορεί. να μετατεθεί νομίμως σε αστυνομικό τμήμα του τόπου μετάθεσης του συζύγου,

Επειδή, σε αντίθετη περίπτωση, τίθεται σοβαρότατο ζήτημα άνισης μεταχείρισης των συνοριακών φυλάκων σε σχέση με τους αστυφύλακες συναδέλφους τους, για τους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 100/2003 αρ. 17παρ. εδ. ιδ'

Επειδή, σε αυτή την περίπτωση, παραβιάζεται κατάφωρα και το άρθρο 21 παρ.1 του Συντάγματος που κατοχυρώνει την προστασία της οικογένειας και του γάμου από το κράτος

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός

1. Πως προτίθεται να αντιμετωπίσει τα αιτήματα των συνοριακών φυλάκων για συνυπηρέτηση σε περιοχές όπου δεν υπάρχει τμήμα συνοριακής φύλαξης παρά μόνον αστυνομικά τμήματα ή και τμήματα ασφαλείας;

2. Εάν προτίθεται να προβεί σε ερμηνευτική δήλωση του Ν. 3686/2008 αρ. 13 παρ. 5, προκειμένου να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση των συνοριακών φυλάκων, και να μπορούν να εφαρμόζονται και για αυτούς οι ευνοϊκές διατάξεις του Ν. 3686/2008 αρ. 13 παρ. 5, σε συνδυασμό με το ΠΔ 100/2003 αρ. 17παρ. εδ. ιδ'.

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΗΔΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: