Τρίτη, Μαΐου 20, 2008

Ερώτηση για επιδότηση Η/Υ σε μουσουλμάνους φοιτητές

Ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Γιώργος Πεταλωτής, καταθέτει στη Βουλή ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, με θέμα τη δυσλειτουργία της διαδικασίας επιδότησης ηλεκτρονικών υπολογιστών σε μουσουλμάνους πρωτοετείς φοιτητές. Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ

1. ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

2. ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: «Δυσλειτουργία επιδότησης φορητών υπολογιστών (Πρόγραμμα ‘ΔΕΣ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΑ’) για τους μουσουλμάνους πρωτοετείς φοιτητές»

Η Πολιτεία στο πλαίσιο της δράσης «Δες τη ψηφιακά» επιδοτεί την απόκτηση προσωπικών φορητών υπολογιστών στους πρωτεύσαντες πρωτοετείς φοιτητές και σπουδαστές. Συγκεκριμένα, προσφέρει πρακτικά 500 € για την αγορά προσωπικού υπολογιστή (Η/Υ), στο 20% των επιτυχόντων με τη μεγαλύτερη βαθμολογία σε κάθε τμήμα ή σχολή της τριτοβάθμια εκπαίδευσης. Επίσης, αναγνωρίστηκε ορθώς ως αναγκαία και γίνεται αποδεκτή ανεξαρτήτως επίδοσης στις εξετάσεις, η επιλεξιμότητα του συνόλου της κατηγορίας εισακτέων που αφορά τους πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες (3% επί του συνόλου των εισακτέων). Η ρύθμιση αυτή μάλιστα ισχύει αναδρομικά, επειδή κατά την έναρξη του προγράμματος πέρυσι δεν είχε ληφθεί υπ’ όψη η οικουμενικά αποδεκτή ιδιαιτερότητά τους.

Με αφορμή περιστατικά μη αποδοχής επιλεξιμότητας ως δικαιούχων της δράσης «Δες τη ψηφιακά» της κατηγορίας των εισακτέων «Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης» η οποία αυτοδίκαια εισάγεται με ποσόστωση 0,5% στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ανεξαρτήτως σύγκρισης επίδοσης με τον γενικό πληθυσμό, γεννάται το ερώτημα αν στις ειδικές κατηγορίες εισακτέων για τις οποίες προβλέπονται ποσοστώσεις εισαγωγής τους, η ειδική μεταχείριση σταματά στην εισαγωγή τους και δεν επεκτείνεται και στις σχετικές με την εισαγωγή αυτή λοιπές ρυθμίσεις όπως αυτή της εν θέματι δράσης. Θα ήταν λογικό το 20% των πρωτευσάντων εντός της κάθε ειδικής κατηγορίας εισακτέων να απολαμβάνει αυτοδίκαια των προνομίων επιδότησης Η/Υ και όπου το πλήθος τους είναι πολύ μικρό για να εφαρμοσθεί τέτοιο ποσοστό, να προσαρμοσθούν καταλλήλως οι σχετικές διαδικασίες ώστε να καταστούν εφαρμόσιμες.

Επειδή πέρυσι η Πολιτεία, στην έναρξη του προγράμματος επιδοτήσεων για αγορά Η/Υ «Δες τη ψηφιακά», δεν μερίμνησε να προβλέψει ειδική μεταχείριση για κάποιες κατηγορίες εισακτέων (ή να διευκρινίσει τον τρόπο εφαρμογής των διαδικασιών ώστε να είναι επιλέξιμες άνευ ευθείας σύγκρισης επιδόσεων με το γενικό πληθυσμό) και απεκατέστησε αναδρομικά φέτος αυτήν την έλλειψη μέριμνας μόνο για την κατηγορία «Πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες» αγνοώντας τις υπόλοιπες, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

· Εάν όντως υπάρχουν κατηγορίες εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση με ποσοστώσεις, όπως η «Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης», οι οποίοι προκειμένου να απολαύσουν του προνομίου επιδότησης για αγορά Η/Υ αντιμετωπίζονται όπως ο γενικός πληθυσμός

· Εάν αναγνωρίζουν την ανάγκη να θεωρούνται επιλέξιμες και αυτές οι κατηγορίες εισακτέων με ειδικό τρόπο στη δράση «Δες τη ψηφιακά» και με ποια μέτρα πρόκειται να αντιμετωπίσουν το ζήτημα

· Εάν τα μέτρα που ενδεχομένως ληφθούν θα έχουν αναδρομική ισχύ

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: