Τρίτη, Απριλίου 14, 2009

Ερώτηση για το Οικονομικό Επιμελητήριο

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή του Οικονομικού Επιμελητηρίου στην Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου «Ενσωμάτωση οδηγιών 200δ/98/ΕΚ,2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των οδηγιών 2005/112/ΕΚ και 2005/69/ΕΚ διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις» που έχει κατατεθεί για συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, η διοικητική επίλυση της διαφοράς που αναφέρεται στις περιπτώσεις που το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) των ακαθαρίστων εσόδων που απαιτούνται για την υποχρεωτική τήρηση βιβλίων και στοιχείων της τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, γίνεται από επιτροπή που αποτελείται από τον αρμόδιο επιθεωρητή, τον προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, και ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας της κρινόμενης υπόθεσης, κατά περίπτωση, από εκπρόσωπο του Εμπορικού και Βιομηχανικού ή του Βιοτεχνικού και Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή του εμπορικού ή επαγγελματικού συλλόγου της περιοχής στην οποία εδρεύει η αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία.

Δυστυχώς λοιπόν επιχειρείται η κατάργηση της εκπροσώπησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΟΕΕ), ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν. 2238/1994 στην εν λόγω Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης συμμετείχε το ΟΕΕ με εκπρόσωπό του.

ΕΠΕΙΔΗ το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΟΕΕ) είναι θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας σε οικονομικής φύσης θέματα.

ΕΠΕΙΔΗ το ΟΕΕ είναι σε θέση να συμβάλλει ουσιαστικά άμεσα και πρακτικά στην επίλυση των δημοσιονομικών προβλημάτων και να προάγει τις σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης της φορολογικής αρχής με τους φορολογούμενους προς την κατεύθυνση της φορολογικής δικαιοσύνης.

ΕΠΕΙΔΗ η κατάργηση της εκπροσώπησης του ΟΕΕ στην Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης είναι ακατανόητη και δεν συμβάλλει στη πάταξη της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας ενώ ταυτόχρονα αντιβαίνει και στην θεσμοθετημένη αποστολή του στερώντας από το κοινωνικό σύνολο τις πολύτιμες υπηρεσίες του και τις αποδεδειγμένες δυνατότητές του, όντας ένας φορέας που μπορεί να εγγυηθεί το κύρος και την αξιοπιστία της Επιτροπής αυτής

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός

1. Γιατί καταργεί τη συμμετοχή του ΟΕΕ στην Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης με την παρ. 2 του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου «Ενσωμάτωση οδηγιών 200δ/98/ΕΚ,2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των οδηγιών 2005/112/ΕΚ και 2005/69/ΕΚ διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις» που έχει κατατεθεί για συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής;

2. Σκοπεύει να επαναφέρει την εκπροσώπηση του ΟΕΕ στην Επιτροπή της Διοικητικής Επίλυσης, τροποποιώντας άμεσα την παραπάνω υπό συζήτηση διάταξη;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: