Πέμπτη, Μαΐου 22, 2008

Απαντήσεις στις ερωτήσεις για τα αιτήματα αστυνομικών

Με τις υπ’ αριθ’ 6139 και 6140 ερωτήσεις του Βουλευτή ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Γιώργου Πεταλωτή από 12-2-2008 αναδείχθηκαν συγκεκριμένα αιτήματα των αστυνομικών υπαλλήλων τα οποία κρίνονται σημαντικά για την τρέχουσα περίοδο. Από την κοινή απάντηση του υπουργείου Εσωτερικών και τις ξεχωριστές απαντήσεις του Υπουργείου Οικονομικών που επισυνάπτουμε, είναι φανερή η πολιτική της άρνησης της Κυβέρνησης να ξεπεράσει έναν στείρο «διεκπεραιωτισμό» που τη χαρακτηρίζει και εντός κάποιου λογικού χρονοδιαγράμματος να υλοποιήσει όλα τα δίκαια και τεκμηριωμένα αιτήματα των αστυνομικών υπαλλήλων. Προβαίνοντας σε μια απλή καταγραφή της τρέχουσας κατάστασης η Κυβέρνηση αποκλείει στην πράξη την υιοθέτηση των ώριμων αιτημάτων ενώ τα αρμόδια υπουργεία παραπέμπουν ασυντόνιστα το ένα στο άλλο προκειμένου να μην εκτεθεί περισσότερο η έλλειψη πολιτικής βούλησης που τα χαρακτηρίζει. Για του λόγου το αληθές επισυνάπτουμε τις εν λόγω απαντήσεις.

0. Επιστροφή στην κορυφή
2. Μετάβαση στην απάντηση του Υπ. Οικ. για τα αιτήματα των αστυνομικών (γενικά)
3. Μετάβαση στην απάντηση του Υπ. Εσωτ.

1. Απάντηση από Υπουργείο Οικονομικών για αιτήματα αστυνομικών (παραμεθορίων περιοχών)

ΥΠΟΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

AYTOTEΛEΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008

ΘΕΜΑ : Αιτήματα Αστυνομικών Παραμεθόριων Περιοχών.

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 6139/12.02.08 ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Πεταλωτής, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών προβλέπεται με την παρ. Α4 του άρθρου 8 του Α' μέρους του Ν.3205/2003 στο οποίο εμπίπτουν οι πολιτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου των ΟΤΑ και των Ν.Π.Δ Λ. Αντιθέτως το μισθολογικό καθεστώς των αστυνομικών διέπεται από τις διατάξεις του Β1 μέρους του Ν.3205/2003. Κατά συνέπεια οι αστυνομικοί τελούν υπό διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο και μισθολογικό καθεστώς και δεν δικαιούνται επιδόματα και παροχές που προβλέπονται για πολιτικούς υπαλλήλους οι οποίοι αμείβονται με το Α' μέρος του Ν.3205/2003. Η θέση αυτή υποστηρίζεται και με την αρ.264/2006 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ. Η μη καταβολή του επιδόματος προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών δεν αποτελεί άδικη διάκριση για τους αστυνομικούς αφού αυτοί λαμβάνουν μια σειρά επιδομάτων που προβλέπονται με το άρθρο 51 του Ν.3205/2003 και τα οποία δεν λαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Κατά συνέπεια το σύνολο των αποδοχών των αστυνομικών είναι υψηλότερο από εκείνο των δημοσίων υπαλλήλων.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι ο βασικός μισθός των αστυνομικών αυξήθηκε πρόσφατα με το άρθρο 8 του Ν.3620/2007.

Με την αρίθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.48/9/21023/25.9.00 κοινή εγκύκλιο των Υπουργών Ρ7..Δ.Δ.Α και Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 9 του Ν.2085/92 (ΦΕΚ 170 Α'), ορίζεται ότι η επιδότηση δεν παρέχεται σε αστυνομικούς, πυροσβέστες, λιμενικούς, στρατιωτικούς, ιατρικό προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), κληρικούς και δικαστικούς υπαλλήλους επειδή αυτές οι κατηγορίες υπαλλήλων δεν υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα.

Με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3320/05 (ΦΕΚ 48Α'), που αφορούν την επιδότηση κατοικίας σε υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, ν.π.δ.δ., ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των ν.π.δ.δ. αυτών, οι οποίοι τοποθετούνται σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής ή μετατίθενται - μετατάσσονται από υπηρεσία μη προβληματικής περιοχής σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής ή από υπηρεσία προβληματικής περιοχής σε υπηρεσία άλλης προβληματικής περιοχής, ουδεμία μνεία γίνεται για τους αστυνομικούς.

Κατόπιν των ανωτέρω, αρμόδιος για την εξέταση του θέματος είναι ο Υπουργός Εσωτερικών, στον οποίο έχουν περιέλθει οι αρμοδιότητες των συγχωνευόμενων Υπουργείων ΕΣ.Δ.Δ.Α και Δημόσιας Τάξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 1 του Π.Δ 205/07 (ΦΕΚ 231 Α).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚ. ΛΕΓΚΑΣ


0. Επιστροφή στην κορυφή
1. Μετάβαση στην απάντηση του Υπ. Οικ. για τα αιτήματα των αστυνομικών (παραμεθορίων περιοχών)
3. Μετάβαση στην απάντηση του Υπ. Εσωτ.

2. Απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών για τα αιτήματα αστυνομικών (γενικά)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 4 Μαρτίου 2008

ΘΕΜΑ : Μισθολογικά Αιτήματα Αστυνομικών Υπαλλήλων.

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 6140/12.2.2008 ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Πεταλωτής σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Τα οικονομικά αιτήματα των δημοσίων υπαλλήλων, λειτουργών και στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας εξετάζονται κάθε φορά με βάση την κυβερνητική πολιτική για τους μισθούς και τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας.

Στη χάραξη της εισοδηματικής πολιτικής πρωταρχικό μέλημα είναι αφενός, η διασφάλιση του εισοδήματος των εργαζομένων και αφετέρου η εναρμόνιση αυτού με τους γενικότερους στόχους για τη σταθεροποίηση και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται και τα μισθολογικά αιτήματα του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, εν ενεργεία και απόστρατων, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

Ειδικότερα:

α) Το επίδομα πληροφορικής καταβάλλεται ήδη και στους αστυνομικούς σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ, Α9 του άρθρου 51 του Ν. 3205/2003, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που καταβάλλεται και στους δημοσίους υπαλλήλους. Οι όροι αυτοί και οι προϋποθέσεις ορίζονται με την παρ. Α8 του άρθρου 8 του ίδιου νόμου. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει θέμα επέκτασης του επιδόματος το οποίο έχει ήδη επεκταθεί.

β) Το επίδομα επιχειρησιακής ετοιμότητας που προβλέπεται με την παρ. Α8 του άρθρου 51 του Ν. 3205/2003 έχει αναπροσαρμοστεί επανειλημμένα με πρόσφατη αύξηση του ορίου από 48 ώρες σε 64 εντός του έτους 2007.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι ο βασικός μισθός των αστυνομικών αυξήθηκε πρόσφατα με το άρθρο 8 του Ν. 3620/2007.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚ. ΛΕΓΚΑΣ


0. Επιστροφή στην κορυφή
1. Μετάβαση στην απάντηση του Υπ. Οικ. για τα αιτήματα των αστυνομικών (παραμεθορίων περιοχών)
2. Μετάβαση στην απάντηση του Υπ. Οικ. για τα αιτήματα των αστυνομικών (γενικά)

3. Απάντηση από το Υπουργείο Εσωτερικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2008

ΘEMA : Ικανοποίηση οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων αστυνομικών. ΣΧΕΤ. : ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 6139/12-02-2008 και 6140/12-02-2008.

Σε απάντηση των ανωτέρω ερωτήσεων, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γ. ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ, σε ό,τι μας αφορούν, σας γνωρίζουμε ότι, για το Υπουργείο μας, η επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Υπηρεσίες και το σύνολο του προσωπικού, αποτελεί αντικείμενο πρώτης προτεραιότητας και καθημερινή μας επιδίωξη. Στα πλαίσια αυτά συνεχίζουμε με αμείωτο ενδιαφέρον τις προσπάθειες για βελτίωση της οικονομικής, επαγγελματικής και κοινωνικής θέσης του προσωπικού, καθώς και των συνθηκών εργασίας του και την επίλυση των προβλημάτων που το απασχολούν, προκειμένου αυτό να επιδοθεί απερίσπαστο στο έργο του.

Σε κάθε περίπτωση αντιμετωπίζουμε το ένστολο προσωπικό και τους λοιπούς εργαζομένους του Υπουργείου μας ως ανθρώπους, οικογενειάρχες, επαγγελματίες και λειτουργούς με στόχο των περαιτέρω αναβάθμιση της θέσης τους. Τα προβαλλόμενα ρεαλιστικά και δίκαια θεσμικά και οικονομικά αιτήματα του προσωπικού εξετάζονται με υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Παράλληλα, καταβάλλουμε συντονισμένες προσπάθειες, ώστε, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, αυτά να αντιμετωπισθούν σύμφωνα, βεβαίως, με τις υφιστάμενες υπηρεσιακές και δημοσιονομικές δυνατότητες.

Πρέπει στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι τα οικονομικά αιτήματα του ένστολου προσωπικού εξετάζονται στο πλαίσιο του ενιαίου μισθολογίου των στρατιωτικών, αστυνομικών, πυροσβεστικών υπαλλήλων και λιμενικών, με βάση την κυβερνητική πολιτική για τους μισθούς και τη δημοσιονομική δυνατότητα της χώρας, με κύριο γνώμονα τη διασφάλιση και βελτίωση του εισοδήματος τους.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το επίδομα πληροφορικής, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τό άρθρο 16 του v. 2592/1998, το εν λόγω επίδομα, που καταβάλλεται στους πολιτικούς υπαλλήλους των δημοσίων Υπηρεσιών, Διευθύνσεων, Τμημάτων ή Κέντρων Πληροφορικής, χορηγείται με τις ίδιες προϋποθέσεις και στο αστυνομικό προσωπικό. Με τις διατάξεις του π.δ. 410/1998 «Περί καθορισμού ειδικοτήτων, διαδικασία ένταξης και προσόντα προσωπικού των Υπηρεσιών Πληροφορικής των Υπουργείων Εμπορικής Ναυτιλίας και Δημόσιας Τάξης», καθορίστηκε ο αριθμός των θέσεων κάθε ειδικότητας πληροφορικής, καθώς και τα προσόντα και η διαδικασία ένταξης του προσωπικού στις θέσεις αυτές. Το εν λόγω επίδομα καταβάλλεται για όσο διάστημα οι δικαιούχοι εργάζονται στις καθορισμένες ειδικότητες με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στις Υπηρεσίες που έχουν προβλεφθεί οι ειδικές αυτές θέσεις. Παράλληλα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στους εργαζόμενους μπροστά σε οθόνες οπτικής καταγραφής χορηγείται ανά δίμηνο μία μέρα άδεια με αποδοχές.

Σχετικά με τη χορήγηση του επιδόματος αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας (νυκτερινά), σας ενημερώνουμε ότι τον παρελθόντα Σεπτέμβριο, με την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, η καταβολή αποζημίωσης για εκτέλεση νυκτερινής υπηρεσίας επεκτάθηκε σε όλο το ένστολο προσωπικό που εκτελεί την υπηρεσία αυτή, ενώ αυξήθηκαν οι ετήσιες ώρες νυχτερινής απασχόλησης από 11.250.000 σε 16.000.000, καθώς και το μηνιαίο όριο ωρών (πλαφόν) από 48 σε 64, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί το εισόδημα του προσωπικού που εκτελεί νυκτερινή υπηρεσία, παράλληλα με την κάλυψη επιχειρησιακών απαιτήσεων.

Σε ό,τι αφορά τις αποδοχές του προσωπικού που τραυματίζεται κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας, σημειώνεται ότι, με τη διάταξη του άρθρου 1 του ν. 3554/2007, που θεσπίστηκε πρόσφατα, προβλέπεται ότι στους αστυνομικούς, συνοριακούς φύλακες και ειδικούς φρουρούς που τίθενται σε υπηρεσία γραφείου, λόγω παθήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύψους εκατό (100) ευρώ. Το ίδιο επίδομα χορηγείται στο ως άνω προσωπικό κατά το χρόνο αποχής από τα καθήκοντα του, συνεπεία τραυματισμού του κατά την εκτέλεση υπηρεσίας και ένεκα αυτής, από την ημέρα του τραυματισμού του. Συνεπώς, με τη διάταξη αυτή, ελήφθη μέριμνα για την αναπλήρωση του εισοδήματος των ανωτέρω παθόντων, οι οποίοι δεν δύνανται να εργάζονται τα Σαββατοκύριακα και τις νυκτερινές ώρες.

Επισημαίνεται ότι η εργασία πέραν του πενθημέρου, καθώς και τις νυκτερινές ώρες, από στους αστυνομικούς που έχουν τεθεί σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου εξαρτάται από τη σχετική, κατά περίπτωση, γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής που τους θέτει στην κατάσταση αυτή. Ήδη, με το προσφάτως εκδοθέν π.δ. 91/2007, προβλέπεται η επανεξέταση του αστυνομικού προσωπικού που έχει τεθεί σε υπηρεσία γραφείου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν δύναται να εργάζεται τα Σαββατοκύριακα και τις νυκτερινές ώρες.

Η επιδότηση αγοράς κατοικίας σε προβληματική περιοχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2085/1992, προβλέπεται μόνο για τους πολιτικούς υπαλλήλους και συνεπώς δεν παρέχεται στους αστυνομικούς και πυροσβεστικούς υπαλλήλους, καθώς και στους στρατιωτικούς, λιμενικούς, δικαστικούς υπαλλήλους, κληρικούς και ιατρικό προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθόσον αυτοί δεν καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

Σε ό,τι αφορά τη χορήγηση στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας επιδόματος παραμεθορίων περιοχών, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάζεις των άρθρων 50 και 51 του ν.3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» που

τέθηκε σε ισχύ από 01-01-2004 και αφορούν τον βασικό μισθό και τα παρεχόμενα κάθε μήνα επιδόματα, δεν προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συνεπώς το ζήτημα αυτό δεν μπορεί να εξετασθεί έξω από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο του ενιαίου μισθολογίου, καθώς η καθιέρωση του μόνο για το εν λόγω προσωπικό θα ανέτρεπε το ενιαίο μισθολόγιο και την εξομοίωση όλου του προσωπικού που υπάγεται σ' αυτό. Ωστόσο, στο σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου μας για το έτος 2008 προτάθηκε το ποσό των 5.940.000,00 ευρώ, για το σκοπό αυτό, πλην όμως δεν εγκρίθηκε από το συνερωτώμενο Υπουργείο. Πάντως, πρέπει να επισημάνουμε ότι, για το αστυνομικό προσωπικό που υπηρετεί σε παραμεθόριες περιοχές, έχουν θεσπιστεί ευεργετικές διατάξεις σχετικά με τις μεταθέσεις του.

Τέλος, σας πληροφορούμε ότι, από το Υπουργείο μας, έχει συνταχθεί σχέδιο διατάξεων για την περαιτέρω βαθμολογική ανέλιξη του αστυνομικού προσωπικού, με σαφή προοπτική βελτίωσης των ισχυουσών διατάξεων, σε συνδυασμό βέβαια με την εξυπηρέτηση του υπηρεσιακού, αλλά και γενικότερα του δημοσίου συμφέροντος. Η σύνταξη του εν λόγω σχεδίου έγινε με τη συμμετοχή και εκπροσώπων των συνδικαλιστικών ενώσεων όλου του ένστολου προσωπικού της Αστυνομίας, οι οποίοι κατέθεσαν τις απόψεις τους επί του θέματος.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΗΝΟΦΩΤΗΣ

0. Επιστροφή στην κορυφή

Δεν υπάρχουν σχόλια: